เราสีแดง, นักรบไซต์เบอร์, พวกเราชาวสีแดง, ความจริงวันนี้, เผด็จการซ่อนรูป, ต้านเผด็จการ,เผด็จการ,
 
บ้านบ้าน  ช่วยเหลือช่วยเหลือ  ค้นหาค้นหา  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้  สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register)  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)  

Share | 
 

 ย้อนรอยปฏิวัติ 19กันยายน2549

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Admin
Admin


จำนวนข้อความ : 264
Join date : 08/05/2009

ตั้งหัวข้อเรื่อง: ย้อนรอยปฏิวัติ 19กันยายน2549   Sat May 09, 2009 9:54 am


คณะ
ปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือ คปค. เป็นคณะบุคคล อันประกอบด้วย กลุ่มทหาร ตำรวจ และ พลเรือน
ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้า
ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้ เมื่อวันอังคารที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2549 มีที่ตั้ง ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่มาของคณะปฏิรูปการปกครองฯ
พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน พลเรือเอก สถิรพันธุ์
เกยานนท์ และพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายรายงานสถานการณ์ การปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อเวลา 00.19 น. วันพุธที่ 20
กันยายน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

พลเอก สนธิ
บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
อันมีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งแบ่งฝ่าย สลายความรู้สึกรู้รักสามัคคี ของ คนในชาติ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ประชาชนส่วนหนึ่งเคลือบแคลงสงสัยว่า การบริหารราชการแผ่นดิน
ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ อย่างกว้างขวาง หน่วยงานอิสระ
ถูกการเมืองครอบงำ ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เกิดปัญหา และ
อุปสรรค หลายประการ แม้หลายภาคส่วนของสังคม จะได้พยายามประนีประนอม
คลี่คลายสถานการณ์ มาโดยต่อเนื่องแล้ว
ก็ไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกันแถลงการณ์ ผ่าน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย


คณะบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ
พล
เอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารทหารสูงสุด เป็น
ประธานที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พล
อากาศเอก ชลิต พุกพาสุก ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนที่ 1
พลเรือเอก สถิรพันธ์
เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนที่ 2
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น
รองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนที่ 3
พลเอก วินัย ภัทธิยะกุล
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น
เลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


การจัดส่วนงาน และ การแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กองบัญชาการ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน คือ

คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
มีหน้าที่ดังนี้
บริหารราชการแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ประเทศชาติ และ ประชาชน และ ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กำหนด
อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล บริหารงาน ของ กระทรวง ทบวง กรม ในความรับผิดชอบ ให้สามารถสนองตอบ ความต้องการของประชาชน ให้มากที่สุด
สำนัก
เลขาธิการ มี เลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบ
งานธุรการ และ กลั่นกรอง บรรดา แถลงการณ์ คำสั่ง หรือประกาศ หรือ
เอกสารอื่นใด ที่ประกาศให้ทราบทั่วไป ก่อนนำเสนอ
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คณะที่ปรึกษา มี ประธานที่ปรึกษา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน้าที่ ให้ คำแนะนำปรึกษา ต่อ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใน นโยบายความมั่นคง ด้านต่างๆ ตามที่
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้องขอ หรือ ที่ริเริ่มขึ้นเอง
ฝ่ายกิจการพิเศษ มี
เลขาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน้าที่ อำนวยการ
ประสานงาน ให้เป็นไป ตาม คำสั่ง ของ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://democraticthai.forumotion.com
Admin
Admin


จำนวนข้อความ : 264
Join date : 08/05/2009

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: ย้อนรอยปฏิวัติ 19กันยายน2549   Sat May 09, 2009 9:55 am

สำนักโฆษก
มีหน้าที่ เผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชน โดยมีคณะทำงาน รวม 9 นาย ดังต่อไปนี้


พลโท พลางกูร กล้าหาญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น โฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พล
ตรี ทวีป เนตรนิยม เจ้ากรมสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น
รองโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น
รองโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ฝ่ายปฏิบัติการ)
พันเอก อัคร ทิพโรจน์ เป็น ผู้ช่วยโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น ผู้ช่วยโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันโท ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็น ผู้ช่วยโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นาวาโท สุรสันต์ คงสิริ (ร.น.) เป็น ผู้ช่วยโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เรือโทหญิง วรศุลี ทองดี (ร.น.) เป็น ผู้ช่วยโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ เป็น คณะทำงานโฆษก คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันเอก ชาญชัย ร่มเย็น เป็น คณะทำงานโฆษก คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


คณะโฆษกทางโทรทัศน์

มี
หน้าที่ อ่าน แถลงการณ์ คำสั่ง และ ประกาศ ต่างๆ ของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ออกอากาศ เป็น รายการพิเศษ ทาง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นแม่ข่าย มีรายนามดังต่อไปนี้


พลตรี ประพาศ ศกุณตนาค ที่ปรึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นาย สิทธิชาติ บุญมานนท์ ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
นางสาว ทวินันท์ คงคราญ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นาย กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นาง ศศินา วิมุตตานนท์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
นาย มนัส ตั้งสุข ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นาย ชาญชัย กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พันตรีหญิง ดวงกมล เทวพิทักษ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นางสาง ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
นางสาว ปานระพี รพิพันธ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย

นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
นาย วิษณุ เครืองาม
นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นาย ไพศาล พืชมงคล ผู้ร่างแถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง คปค. ฉบับแรกๆ และ พระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะปฏิรูปฯ
นาย บรรเจิด สิงคะเนติ


ชื่อภาษาอังกฤษ
เดิม
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Council for Democratic Reform under Constitutional
Monarchy (อักษรย่อ CDRM) ต่อมาได้ตัดคำว่า under Constitutional Monarchy
ออก เพื่อไม่ให้สื่อต่างประเทศนำไปตีความว่า คณะปฏิรูปฯ
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น Council for Democratic Reform
(อักษรย่อ CDR) โดยยังคงใช้ชื่อภาษาไทยตามเดิมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
หลัง
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ในวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะแปรสภาพเป็น
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ โดย หัวหน้า คปค. จะดำรงตำแหน่ง
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ประธานสภา
และรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอ้างอิง
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000122952
http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?newsid=30014778
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว http://democraticthai.forumotion.com
 
ย้อนรอยปฏิวัติ 19กันยายน2549
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
เราสีแดง, นักรบไซต์เบอร์, พวกเราชาวสีแดง, ความจริงวันนี้, เผด็จการซ่อนรูป, ต้านเผด็จการ,เผด็จการ :: หมวดข่าวสารการเมือง :: บอร์ดต้านระบอบเผด็จการ-
ไปที่: